25.99.3 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli