19.20.4 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale